8 656 555898 699 99173

Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, tarpusavio įsipareigojimus ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes „www.randvel.lt“ internetinėje parduotuvėje.

1.2 Pardavėjas (UAB Randvel) pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas internetiniame puslapyje www.randvel.lt

1.3 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti“.

 

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka jis turi teisę sudaryti tokią sutartį ir atitinkamai pirkti prekes „www.randvel.lt“ internetinėje parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.3.  Jei pasikeičia Pirkėjo Pardavėjui pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją apie pasikeitusius savo duomenis tinklapyje nustatytoje Pirkėjo anketos formoje „Mano duomenys“ ar tinklapyje nurodytais Pardavėjo kontaktiniais duomenimis.

2.4. Pirkėjas privalo asmeniškai priimti užsakytas prekes. Jei pirkėjas pageidauja, kad jo įsigytas prekes priimtų tretysis asmuo, šio asmens duomenis privalo nurodyti pastabose, užsakinėdamas prekes.

2.5. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

2.6. Jei Pirkėjas prieš pristatant prekes nebuvo už jas sumokėjęs užsakyme nurodytos sumos, Pirkėjas privalo už prekes sumokėti kurjeriui, prekių priėmimo – perdavimo metu.

2.7. Atsiimdamas pristatytas prekes Pirkėjas ar Pirkėjo Taisyklėse nustatyta tvarka nurodytas asmuo privalo su savimi turėti asmens dokumentą.

2.8.Jei Pirkėjas pageidauja siuntą gauti po darbo valandų pagal šių Taisyklių 5.4 punktą, Pirkėjas privalo  pažymėti pastabą užsakinėdamas prekes.

2.9. Pirkėjas, priimdamas užsakytas prekes, privalo apžiūrėti ar prekių įpakavimas yra nepažeistas bei pasirašyti sąskaitą faktūrą ar prekių priėmimo-perdavimo aktą. Jeigu Pirkėjas pastebėjo, kad prekių įpakavimas yra pažeistas, Pirkėjas privalo įsitikinkinti, ar nepažeista užsakyta prekė. Jei prekė yra pažeista, Pirkėjas privalo nepriimti siuntos, ant sąskaitos faktūros ar priėmimo perdavimo akto pažymėti, kad prekė yra pažeista bei informuoti Pardavėją tinklapyje www.randvel.lt nurodytais kontaktiniais duomenimis.

2.10. Pirkėjas turi teisę per 7 darbo dienas nuo prekių gavimo dienos nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti prekes Pardavėjui prieš tai informavus rašytine forma. Prekes galima grąžinti, jei prekės nebuvo sugadintos, prekių prekinė išvaizda nepasikeitė, prekių originali pakuotė tvarkinga, prekės yra tos pačios komplektacijos, prekės yra nenaudotos. Tinkamos kokybės prekės gali būti grąžinamos vadovaujantis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258".

2.11. Tuo atveju, kai Pirkėjas www.randvel.lt internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių ir vadovaudamasis Taisyklėse numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklėse numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklėse nustatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą.

2.12. Pirkėjas įsipareigoja padengti prekių grąžinimo išlaidas, išskyrus atvejus, jei prekės pakuotė pristatymo metu buvo pažeista ir prekė buvo sugadinta.

2.13. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

2.14. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.randvel.lt  teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

2.15. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo Pardavėjui perduoti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.randvel.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.16. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.17. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi atsiųsti el. paštu info@randvel.lt  “Nenoriu gauti naujienų el. paštu”. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, anksčiau nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųsdamas analogišką pranešimą.

 3.   Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1 Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir anuliuoti užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėti už prekes elektronine bankininkyste ar mokėjimo pavedimu, nesumoka už prekes per 7 (septynias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

3.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir anuliuoti užsakymą kai Pirkėjas yra pasirinkęs apmokėti už prekes grynaisiais pinigais prekių priėmimo - perdavimo metu, o Pardavėjui kyla neaiškumų dėl užsakyme pateiktos informacijos ir Pardavėjas negali susisiekti su Pirkėju per 7 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

3.3 Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Jei pasiūlyta prekė Pirkėjui netinka ir jis atsisako priimti pasiūlytą prekę, Pardavėjas įsipareigoja per 7 darbo dienas grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

3.4 Jei Pirkėjas nutraukia prekių pirkimo – pardavimo sutartį pagal 2.10 punkte numatytas sąlygas, Pardavėjas, gavęs grąžinama prekę, įsipareigoja per 15 darbo dienų grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

3.5 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes per 3 darbo dienas po apmokėjimo už užsakytas prekes, jei Pirkėjas pasirinkęs apmokėti už prekes elektronine bankininkyste ar mokėjimo pavedimu. Jei Pirkėjas pasirinkęs apmokėti už prekes grynaisiais pinigais prekių priėmimo - perdavimo metu, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes per 3 darbo dienas nuo prekių užsakymo pateikimo dienos. Jei pristatymas užtruktų ilgiau nei 3 darbo dienas, Pardavėjas įsipareigoja raštiškai pranešti Pirkėjui apie pasikeitusį pristatymo terminą.

3.6 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

3.7 Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.randvel.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklėse nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3.8 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

3.9 Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

3.10 Pardavėjas susidarius svarbioms aplinkybėms gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 

4. Apmokėjimas už prekes

4.1 Visos Prekių kainos yra pateiktos su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

4.2 Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes grynaisiais pinigais pristatymo metu, mokėjimo pavedimu, internetine bankininkyste. Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymą grynaisiais pinigais pristatymo metu, moka 8 Lt grynųjų pinigų administravimo mokestį, jei bendra užsakymo suma mažesnė nei 500 Lt.

 

5. Prekių pristatymas

5.1 Užsakytos prekės yra pristatomos per siuntų tarnybą – UAB "NEGĖ".

5.2 Prekių pristatymas yra nemokamas atsiskaičius iš anksto, jeigu užsakymo suma yra 350 Eur ar didesnė. Jei užsakymo suma mažesnė nei 350 Eur, arba perkama daugiau, pristatymo mokestis yra nuo 7 Eur kiekvienam užsakymai. Prekių pristatymas į Kuršių Neriją papildomai kainuoja: jei bendra užsakymo suma mažesnė nei 350 Eur, pristatymo mokestis 30 Eur, jei užsakymo suma didesnė nei 350 Eur, pristatymo mokestis 20 Eur.

5.3 Prieš pristatant prekes Pirkėjas yra informuojamas SMS žinute užsakymo pateikimo metu nurodytu numeriu. Siunta yra įteikiama asmeniškai ant jos nurodytam asmeniui, kai jis pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

5.4 Pirkėjui pageidaujant, siunta gali būti pristatyta po darbo valandų - nuo 18.00 iki 22.00 val. į 10 miestų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Utena).

5.5 Užsakytas prekes galima nemokamai atsiimti Pardavėjo buveinėje adresu UAB Randvel, Europos pr. 69, Kaunas. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

5.6 Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu UAB Randvel, Europos pr. 69, Kaunas arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama Taisyklių p. 2.10 nustatyta tvarka, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 

6. Garantijos

6.1 Pardavėjas parduotoms prekėms taiko prekių tiekėjų garantiją. Garantija suteikiama dėl gamyklinių defektų. Pardavėjo ekspertui ar, esant būtinybei, komisijai nustačius, kad prekės pažeistos mechaniškai – pretenzijos nepriimamos. Garantija įsigalioja nuo pardavimo datos.

6.2 Netinkamos kokybės prekę Pirkėjo pasirinkimu Pardavėjas įsipareigoja: pakeisti į tinkamos kokybės prekę; pašalinti prekės trūkumus arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

6.3 Jei prekės trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami. 

6.4 Daiktų trūkumai šalinami, daiktai keičiami, grąžinami vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. Birželio 29 d. įsakymu Nr. 217  "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo"  patvirtintomis Daiktų grąžinimo taisyklėmis.

6.5 Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekėms ar prekėms su pasikeitusiomis fizinėmis savybėmis. Apmokėtoms prekėms galioja 14 d. pinigų grąžinimo garantija. Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos ir nemontuotos. Tinkamos kokybės prekių grąžinimo išlaidas dengia pirkėjas savo sąskaita.

7. Informacijos siuntimas

7.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu ir, Taisyklėse nurodytais atvejais - telefonu, nurodytais registracijos metu.

7.2 Pirkėjas kreipiasi į Pardavėją nurodytais kontaktais – telefonu +37069999173  arba elektroniniu paštu info@randvel.lt.

 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius

8.2 Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė

8.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Pardavėjo rekvizitai


UAB "Randvel"
Įmonės kodas: 302483604
Įmonės PVM kodas: LT100005198411
Bankas: Swedbank AB
Banko kodas: 73000
A.s.: LT387300010133719498
SWIFT - HABALT22

Adresas: Europos pr. 69, Kaunas, LT-46333, Lietuva